Egitura eta eginkizunak

Aurkezpena

HABEren sorrerako helburua helduen alfabetatzea eta euskalduntzea sustatzea da, euskara irakatsiz eta euskararen normalizazioa bultzatuz. Horretarako, material pedagogiko-didaktikoak sortu eta argitaratzen ditu, eta helduen euskalduntze eta alfabetatzerako euskaltegien sorkuntza sustatzen du, baita euskaltegietan helduak alfabetatzeko eta euskalduntzeko programak ezarri ere. Helburu horiek lantzen ari diren erakunde publiko eta pribatuei laguntzen die, eta egitasmo berezietarako hitzarmenak burutu. 

Bestalde, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari proposatzen dio komunikagaitasun-mailaren bat egiaztatu duten euskaltegietako ikasleei eta, oro har, herritar helduei ziurtagiriak ematea, eta horretarako, egiaztatze-deialdiak diseinatu, antolatu eta burutzen ditu. Bere jardun-esparruko ikerketa ere sustatzen du HABEk.

Ekintza horiek guztiak bere bi zerbitzuen bidez gauzatzen ditu (Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzua eta Kudeaketa Zerbitzua) eta, zeharka, emakume eta gizonen berdintasuna sustatuz.

Organigrama

 • ZUZENDARITZA NAGUSIA JOKIN AZKUE ARRASTOA
  • Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzua Iñaki Villoslada Fernández
   • Curriculum Garapena eta Prestakuntza Arloa
   • Ebaluazio eta Egiaztatzerako Arloa
   • Hizkuntza Teknologien Arloa
   • Metodologia eta Edukien Arloa
  • Kudeaketa Zerbitzua Alfredo Badiola Arnedo
   • Aholkularitza juridiko eta Pertsonalerako Arloa
   • Ikuskatzailetza Arloa
   • Berdintasun Unitatea
   • Ekonomia eta Administrazioa, Informazioa eta Harrera Unitatea
   • Liburutegia

Hizkuntzaren Didaktika Zerbitzua

Eginkizunak

 • Helduen euskalduntze eta alfabetatzeko ikasketaplanak eta kurrikulu-diseinuak prestatu, eta orobat HABEren Erregistroan bildutako edo bilduko diren euskaltegietako irakasleak etenik gabe hezitzeko egitasmoak bideratzen ditu.
 • Helduen euskalduntze eta alfabetatzegintzan ari diren erakunde edo lan-taldeekin elkarlanean aritzen da, heziketa-proiektuak proposatuz eta bere irizpenera jarritako gaiei buruzko txostenak eginez.
 • Euskara hobeto irakatsi eta zabaltzeko behar diren baliabide pedagogiko-didaktikoak programatzen ditu.
 • Euskara hobeto ikasi eta erabiltzeko behar diren baliabideak prestatu eta horiei buruz aholku ematen du.
 • Euskara ikasi eta zabaltzeko materialak argitaratzearekin eta banatzearekin zerikusia duten jarduerak burutzen ditu.
 • HABEk euskararen ikaskuntza eta erabilerarako ezarritako egitasmo eta norabideen aplikazioan euskaltegi bakoitza aholkatu, jarraitu eta ebaluatzen ditu.
 • HABEk eskuratu beharreko material bibliografikoa ikuskatu eta irizpena ematen du.
 • Euskaltegietako ikasleriaren eta, oro bat, herritar helduen euskarazko komunikagaitasun-maila egiaztatzeko egiaztatze-deialdiak diseinatu, antolatu eta burutzen ditu.

Curriculum Garapena eta Prestakuntza Arloa

Eginkizunak

Arlo honek bi zeregin nagusi ditu. Alde batetik, helduen alfabetatze/euskalduntzea sustatzeko eta hobetzeko oinarrizko curriculuma diseinatzeaz eta euskaltegietan berori garatzeko baliabideak eskaintzeaz arduratzen da. Beste alde batetik, sektoreko irakasleen garapen profesionala areagotzeko lan egiten du; arlo desberdinetan arituko da horretarako, hala nola ekintza akademikoen antolaketan (ikastaroak, hitzaldiak), euskaltegien formazio-planetarako aholkularitzan, Irakasbil atariaren kudeaketan edota argitalpen espezialduetan (eHIZPIDE aldizkaria, Itzulpen Saila bilduma eta IFB irakasleen formaziorako bideo-saila).

Araudia

Argitalpenak

Ebaluazio eta Egiaztatzerako Arloa

Eginkizunak

Helduen euskalduntzegintzan egin beharreko ebaluaziogintza eta egiaztatzegintza antolatzen eta kudeatzen ditu arlo honek. Horretarako, HABEren Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculumean (HEOC) eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuan ezarritakoari jarraituta, euskarazko gaitasun-mailen ziurtagiriak eskuratzeko prozedurak aurrera eramaten eta helduen euskarazko komunikazio-gaitasuna ebaluatzeko prozesuen jarraipena egiten du.

Araudia

Hizkuntza Teknologien Arloa

Eginkizunak

Euskarazko komunikagaitasun-mailak egiaztatzeko prozesuak kudeatzen ditu arlo honek; horretarako, azterketa-deialdiak antolatzen ditu, ordenagailu bidezko HOBE egiaztatzegintza-sistema garatzeaz eta inplementatzeaz arduratzen da, eta euskaltegietako ikasleen ikas ibilbidearen jarraipena egiten du. Eginkizun horiek gauzatzeko beharrezkoa den egitura teknologikoaren ardura du, baita autoikaskuntza eta online ikastaroei dagokienarena ere. Gainera, egiaztatzegintzaren baitako prozesuen dokumentazioa eta informazioa kudeatzen ditu, eta euskalduntzearen oinarrizko adierazleak lantzen ditu.

Azken urteetan egiaztatzegintza-prozesuetan jasotako ekoizpenak digitalizatzea eta haiekin datu-baseak sortzea ere du xede arlo honek, testuen azterketa linguistiko eta mailakatze automatikoekin lotutako hizkuntza-teknologiak garatzeko. Etorkizuneko hizkuntza-teknologiak garatzeko datu-bilketen diseinua eta garapena ere aztertzen dira Hizkuntza Teknologien arloan.

Metodologia eta Edukien Arloa

Eginkizunak

Helduen euskalduntzean ari diren erakundeei (euskaltegi, autoikaskuntza zentro, ikastetxe, hizkuntza eskolei…) baliabide didaktikoen arloko horniketa eta aholkularitza ematen die lan-talde honek. Curriculumaren ildo metodologikoari jarraikiz eta ikasteredu desberdinetara egokituz (taldean edo bakarka; aurrez aurre, LMS moldeko Ikasten plataforman edo jardun bikoan), xede-talde orokor nahiz berezietarako langai didaktikoak sortu, kudeatu eta argitaratzen ditu. Zerbitzu honekin batera, joera metodologiko berrien haritik, euskaltegietan materialgintza-egitasmoak sustatzen ditu eta aholkularitza eman. Bestalde, Ikasbil atariaren edizioaz eta etengabeko eguneraketaz arduratzen da; bertan euskara ikasteko baliabide osagarriak daude eskuragarri, eroso eta didaktikoki katalogatuta, autoikaskuntzarako nahiz irakasleak gidatuta erabiltzeko.

Kudeaketa Zerbitzua

Eginkizunak

 • Erakundearen kontratazio-espedienteen tramitazio administratiboa egiten du, dagokien Zerbitzuekin batera. Era berean, Euskadiko Ondarearen Legeak agindutakoaz gain, HABEren jabetzako edo honen esku dauden ondasun demanialen eta patrimonialen inbentarioa edukitzen du.
 • Zuzendari nagusiari laguntza ematen dio eta Aurrekontuen Aurreproiektuen prestakuntzan Zerbitzuak koordinatzen ditu.
 • Zuzendari nagusiari laguntza ematen dio aurrekontuen kudeaketan, eta aurrekontuen kontrola eta jarraipena gauzatzen du.
 • Langileen lansariak, ordainketak eta beste administrazio-alderdiak kudeatzen ditu.
 • Erakundearen lege-aholkularitzak darama HABEren eskuduntza-eremuan HABEk hartzen dituen xedapen eta burutzen dituen egintza administratiboei buruz, alderdi juridikotik eta lege-arauen ikuspegitik iritzia emanez.
 • HABEren Liburutegia kudeatzen du eta bertako materiala edozein euskarritan Erakundearen sailetan biltzen du, material horien eskuratzea koordinatuz, fondoak HABEko Zerbitzuei zein kanpoko erabiltzaileei erraztuz.
 • Herritarrei zuzeneko harrera eskaintzen dio eta Erakundeko Erregistroa eramaten du.
 • Azaroaren 25eko 29/1983 Legearen 14. atalak dioen Euskaltegien Erregistroa eramaten du, eta Erakundearen helburuek eskatzen dituzten datu-baseak zein fitxategiak sortu eta egunean dauzka.
 • Diruz lagundutako euskaltegiek bete beharreko baldintzak bete ditzaten arduratzen da, eta dirulaguntza horiek emandako helburuetarako erabiltzen dituztela zaintzen du, behar denean euskaltegi horietan plangintza bat burutzeko txosten egokiak eginez.
 • Berdintasun politikak sustatu eta koordinatzen ditu erakundean, 4/2005 Legea eta berdintasun plana gauzatzeko.

Aholkularitza juridiko eta Pertsonalerako Arloa

Eginkizunak

Lege-aholkularitza, HABEk hartzen dituen xedapen eta burutzen dituen egintza administratiboei buruz iritzia emanez eta euskaltegien eta euskararen autoikaskuntzarako zentroen Erregistroa kudeatuz. Bestalde, langileen lansariak eta beste administrazio-alderdiak ere kudeatzen ditu.

Ikuskatzailetza Arloa

Eginkizunak

Arlo hau euskaltegien administrazio-jarduera koordinatu eta gainbegiratzeaz arduratzen da, euskaltegiek bete beharreko baldintzak bete ditzaten eta dirulaguntzak emandako helburuetarako erabiltzen dituztela zainduz. Arloaren egitekoa da, era berean, Herri Administrazioetako langileak euskalduntzeko helburuarekin izenpetzen diren hitzarmen eta akordioei dagozkien izapideak betetzea.

Berdintasun Unitatea

Eginkizunak

Berdintasun Unitatearen eginkizun nagusia da emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren printzipioa aplikatzen dela zaintzea. Hala, HABEn berdintasun-politikak bultzatu eta koordinatzeko ardura du. HABEren arlo guztiei emakume eta gizonen berdintasunaren alorreko aholkua ematen die, asmo izanik emakume eta gizonen berdintasunerako legeak agindutakoa eta Eusko Jaurlaritzak emakume eta gizonen berdintasunerako legegintzaldi bakoitzean onartutako planak xedatutakoa betetzea.

Esparru juridikoa

HABEren Berdintasun Unitatea arau hauen xedapenen ondorio da:

EAE mailako berdintasunerako plangintza

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen 15.1 artikulua betez, legegintzaldi bakoitzean, Eusko Jaurlaritzak bedintasunerako plan orokor bat onetsi behar du:

HABEren berdintasunerako plangintza

HABEren Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako II. Plana deritzon dokumentuak, erakundeak XII. Legegintzaldian emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortze aldera sustatuko dituen jarraibideak eta bultzatuko dituen ekimenak barne hartzen ditu, betiere Legegintzaldirako gobernu-programan jasotako konpromisoekin eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planarekin bat eginez.

Ikerlanak

HABEren jardun-esparruarekin eta berdintasunarekin lotutako edukiak

Intereseko estekak

Ekonomia eta Administrazioa, Informazioa eta Harrera Unitatea

Eginkizunak

Unitate hau, batetik, HABEren ekonomia- eta administrazio-kudeaketaz arduratzen da, aurrekontuen jarraipena, kudeaketa eta kontrola eginez, eta kontratazio-espedienteak bideratuz. Bestalde, unitate honi dagozkio HABEren erregistro-liburuak eramatea eta herritarrei zuzeneko arreta ematea.

Liburutegia

Eginkizunak

Eginkizun ditu HABEren liburutegia kudeatzea, materiala liburutan edo beste edozein euskarritan biltzea, liburuen katalogazioa egitea eta dokumentu-baseak sortzea, ondare bibliografikoaren zabalkundea koordinatzeko, maileguak kudeatzeko eta HABEko beste atalei nahiz kanpoko jendeari informazioa emateko.

Webgunea

HABE Liburutegiaren webgunea